ANTIKRISTUS

Inimesed! Kui tuleb tund, mil jumaliku tahte kohaselt peab maa peal tulema puhastus ja õigusemõistmine, siis pange tähele teile tõotatud ja mõneti üleloomulikke märke taevas!

Ärge laske end siis eksitada nendest inimestest ega ka kirikutest, kes olid andnud end juba ammu Antikristuse meelevalda. On kurb, et seni ei teadnud isegi kirikud, kust pidanuksid nad Antikristust otsima, kes ometi juba nii kaua kõikjal inimeste seas tegutseb. Ainult veidi valvsust, ja nad oleksid pidanud jõudma äratundmisele! Kes saab tegutseda veel antikristlikumalt kui need, kes tookord Kristuse enda vastu võitlesid ja ta lõpuks ka surmasid! Kes oleks võinud ilmutada end Kristuse vastasena veel halvemini ja ühtlasi ka selgemalt!

Need olid maapealse religiooni kandjad ja esindajad, kelle konstruktsioonidega tõeline jumalaõpetus Jumala Pojas ning tema kaudu kuidagi ei sobinud. Tõeline, Jumala sõnum, ei saanud ju neile sobida, sest kõrgete vaimulike aukandjate kogu tegevus oli suunatud maisele mõjule, maisele võimule ja ekspansioonile.

Sellega näitasid nad täiesti selgelt, et nad teenisid inimmõistust, mis on suunatud ainult maisele teadmisele ja maisele võimule ning seisab vaenuliku takistusena kõige vastu, mis asub väljaspool maist arusaama! Kuna Jumal ja ka kõik vaimne jäävad nüüd täielikult väljapoole mõistuslikku teadmist, siis on nendeni jõudmisel ainus tõeline takistus just mõistus. Seepärast on mõistus omamoodi kõige jumaliku ja vaimse vastane! Sellest tulenevalt on paratamatult vastased ka kõik need inimesed, kes tunnistavad oma mõistust kõige kõrgemaks ja ülemaks ning püüavad ainult sellele ehitada!

Tookordsed religioonikandjad kartsid Jumala Poja selgitustöö tõttu kaotada oma mõju rahva seas. Nagu tänapäeval kõik teavad, oli just see Kristuse vastu suunatud laimu ja lõpuks ka Jumala Poja hukkamise peamine põhjus. Nad lõid ta risti kui jumalateotaja, kes ometi oli just sellesama Jumala poolt saadetud valgust tooma ja kelle teenriteks nad end tituleerisid!

Nii vähe tundsid nad tegelikult seda Jumalat ja Tema tahet, kelle teenistuses nad näitasid end olevat, kelle auks ja maiseks kaitsmiseks nad Jumala Poja, Jumala enda saadetu hoopis mõrvasid!

Niisugune hukatuslik tagajärg tulenes sellest, et nad orjasid maist mõistust, mis võitles ainult oma mõjuvõimu pärast. Nad andsid end timuka tööriistaks Antikristusele, kellele nad olid oma sisimas vaikselt trooni ehitanud. Selles leidsid nad rahuldust oma inimlikele nõrkustele – upsakusele, kõrkusele ja edevusele.

Kes ootab veel selgemat tõendit, seda ei saa kuidagi aidata, sest pole enam midagi, mis oleks veel rohkem Kristuse – Jumala Poja – ning tema sõnade vastu. Antikristus tähendabki ju võitlejat Kristuse vastu, inimese lunastamise vastu Jumala sõnumi kaudu. Selleni viis maine mõistus! Just see mõistus, Luciferi mürgine võrse ja tööriist, on muutunud inimkonnale suurimaks ohuks!

Mõistuse ühekülgsest suurekspaisutamisest sai alguse ka inimese pattulangemine! Selle taga seisab aga Lucifer ise nagu Antikristuse kehastus! Tema on see, kes tänu inimestele sai oma pead tõsta! Tema, kes on Jumala ainus tõeline vaenlane! Antikristuse nimegi sai ta endale vihase võitlemise pärast Jumala Poja missiooni vastu. Kellelgi teisel polnuks piisavalt ei jõudu ega võimu, et Antikristuseks saada.

Maapealses võitluses Jumala tahte vastu ei kasuta Lucifer mitte ainult ühte inimest, vaid peaaegu kogu inimkonda, viies selle niiviisi jumaliku raevu alla ja hukatusse! Kes ei mõista seda kõige ilmselgemat, et Antikristus saab olla ainult Lucifer ise, too, kes söandab end seada Jumala vastu, see ei suuda kunagi midagi mõista ka kõigest sellest, mis toimub väljaspool jämedakoelist mateeriat, niisiis puht maist valdkonda.

Ja nii nagu tookord, nii on see ka täna! Isegi veel halvem. Ka täna tahavad paljud usutegelased ägedalt võidelda, et säilitada kirikutes ja templites seni kehtinud maise mõistuse reegleid.

Just see, intuitsiooni ja igat peenemat tunnetust ahistav inimmõistus ongi üks Luciferi kõige rafineeritumaid võrseid, mida tal on õnnestunud inimkonda külvata. Kõik mõistuseorjad on tegelikult Luciferi teenrid, kes kannavad kaassüüd koletu katastroofi eest, mis peab seeläbi inimkonnale tulema!

Kuna keegi ei otsinud Antikristust mõistuse vallast, siis oli tema tohutu levik seda lihtsam! Lucifer triumfeeris, sest sellega sulges ta inimkonnale igasuguse arusaama kõigest, mis asub väljaspool jämedakoelist materiaalsust. Arusaamise tegelikust elust! Sulges juurdepääsu sinna, kust alles algab kokkupuude vaimsusega, mis juhib lõpuks Jumala lähedusse!

Sellega kinnitas ta oma jala maale nagu isand, kellele kuulub kogu maa ja valdav osa inimkonnast!

Nüüd pole midagi imestada, et ta võis tungida kuni altariteni ja maised usuisadki pidid tema ohvriks langema, sealhulgas ka kristlike kirikute esindajad. Ootasid ju nemadki, et Antikristus ilmub alles ettekuulutatud viimsepäevakohtu eel. Piibli suur ilmutus ja palju muudki on seejuures jäänud arusaamatuks tänapäevani.

Ilmutus ütleb, et Antikristus kohtu ees oma pea püsti ajab, aga mitte seda, et ta alles siis tuleb! Kui on öeldud, et ta oma pead tõstab, siis näitab see ju ometi, et ta peab juba seal olema, mitte et ta peaks siis alles tulema. Sellega on tahetud öelda, et ta jõuab oma valitsemise tippu just veidi enne kohtumõistmist!

Teie, kes te pole veel vaimselt kurdiks ega pimedaks jäänud, kuulake seda hoiatust! Võtke vaevaks ükskord ise päris tõsiselt järele mõelda! Vaimsesse laiskusse edasi jäädes määrate end ise hukkumisele!

Kui mürkmao varjupaigalt teda kaitsev kate üles tõstetakse ning madu tunneb end äkki paljastatuna, siis püüab ta loomulikult teda ähvardava käe poole söösta ja seda salvata!

Siin on just niisamuti. Kui Antikristus näeb, et ta on avastatud, hakkab ta oma teenrite kaudu kohe protesteerima, tõstab paljastamisel suurt kisa ja proovib teha kõik, mis iganes võimalik, et püsida sellel troonil, mida inimkond on talle vabatahtlikult pakkunud. Kõike seda saab ta teha aga ainult nende kaudu, kes teda oma sisimas kummardavad.

Niisiis – kui võitlus algab, pange eriti hoolikalt tähele, kes teid ümbritsevad! Just kisa järgi saate neid kõige kindlamini ära tunda, igaüht, kes tema juurde kuulub! Nagu kunagi varem juba juhtus, lähevad nad hirmust puhta tõe ees jälle vastasleeri!

Antikristus proovib veel kord kramplikult oma mõjuvõimu maa peal kinnitada. Pange tähele tema ebalust nii kaitses kui ka rünnakul, sest jälle kasutab ta ainult laimu ja kahtlustamist, kuna tema poolehoidjad pole suutelised midagi muud tegema. Tõe ette astuda ja seda ümber lükata ei ole võimalik.

Nii võitlevad Luciferi teenrid ka Jumala saadetuga, täpselt nagu kunagi Jumala Poja endaga!

Kus iganes niisugust katset tehakse, seal olge tähelepanelikud, sest sellega tahavad säärased inimesed kaitsta Luciferi, et tema valitsus võiks maa peal edasi kesta. Seal on pimedusekolle, kuigi inimesed võivad väliselt kanda heledat, maist rüüd või olla isegi kirikuteenrid.

Ärge unustage, mis toimus Jumala Poja maa peal oleku ajal, vaid mõelge, et ka tänapäeval püüab seesama Antikristus veel palju suurema poolehoidjaskonnaga säilitada oma valitsemist maa üle, pääseda ise hävingust ning varjutada Jumala tõelist tahet ka edaspidi.

Seepärast pange hoolega tähele kõiki märke, mis on ette kuulutatud! Igal inimesel tuleb teha oma viimne otsus. Pääsemine või hukatus! Sest seekord on Jumala tahtmine, et kaoks kõik, mis veel kord söandab Tema vastu üles tõusta!

Iga mittemärkamine saab kohtumõistmisel teile süüdistuseks! Jumala märk ei tõuse mitte mõne kiriku kohale, ja mitte mõni maapealne vaimulik aukandja ei saa Jumala saadiku tunnistust! Saadik on ainult see, kes on märkidega lahutamatult seotud ning kes seetõttu kannab neid endas elavalt ja säravalt nagu Jumala Poeg, kui ta kunagi sellel maal oli. Need märgid on Tõe Rist, mis temas elab ja kiirgab, ning tuvi tema kohal! Need saavad nähtavaks kõigile, keda on õnnistatud võimega näha vaimset, et seda siis maa peal teistelegi inimestele tunnistada, ja neid on kõikide rahvaste seas, kes Jumala viimse armu läbi seekord „näha“ tohivad!

Mitte kunagi ei saa neid Püha Tõe märke järele teha. Sellega ei saa hakkama isegi Lucifer, kes peab nende eest põgenema, saati siis veel inimene. Seega kui keegi ikka veel püüab end seada Jumala nende tunnismärkide vastu, siis seab ta ennast siitpeale ka Jumala enda vastu kui Jumala vaenlane. Sellega ta näitab, et ta pole Jumala teener ega ole seda ka kunagi olnud, ükskõik, mida ta oleks seni maa peal teeselnud.

Hoidke end, et ka teie nende hulka ei kuuluks!