ESIMENE SAMM

Laske mu sõnal enda sees elustuda, sest ainult see saab tuua teile niisugust kasu, mida te vajate, ja võimaldab teie vaimul tõusta Looja igaveste aedade valevate kõrgusteni.

Teadmine sõnast ei too veel kõige vähematki! Ja kui te ka kogu minu sõnumi suudate sõna-sõnalt peast ette lugeda, et ise õppida ja seda ka oma ligimestele õpetada, … on see ikkagi tulutu, kui te selle järgi ei tegutse, minu sõna vaimus ei mõtle ning kogu oma maist elu enesestmõistetavalt selle järgi ei korralda. See peab saama osaks teie lihast ja verest, mida ei saa teist lahutada. Ainult siis võite leida minu sõnumist neid igavesi väärtusi, mida ta teie jaoks sisaldab.

„Te tunnete nad ära nende tegudest!“ Need Kristuse toonased sõnad käivad otsejoones ka kõikide minu sõnumi lugejate kohta! Tegudest – see tähendab teie mõtlemisest ning tegutsemisest igapäevases maises elus! Teie tegude hulka kuulub aga ka teie kõne, mitte ainult käitumine, sest rääkimine on tegevus, mille mõju te olete seni alahinnanud. Siia kuuluvad isegi teie mõtted.

Sageli on kombeks öelda, et mõelda võib ükskõik mida. Sellega tahetakse mõista anda, et maa peal ei saa mõtete eest kedagi vastutusele võtta, sest mõtted asuvad sellisel tasandil, kuhu inimkäed ei ulatu.

Seepärast mängitaksegi mõtetega tihti kõige hoolimatumal kombel, õigemini öelda mängitakse mõttes. Kahjuks on see sageli väga ohtlik mäng, millest kergemeelselt loodetakse terve nahaga välja tulla.

Siinkohal mängijad eksivad, sest ka mõtted kuuluvad jämemateriaalsesse maailma ning need tuleb igal juhul ka sealsamas heastada. Alles pärast seda saab vaim vabalt kõrgustesse tõusta, kui ta ükskord maise keha sidemetest pääseb.

Seepärast püüdke alati hoida oma mõtted kooskõlas minu sõnumi vaimuga, nii et kõik teie tahtmised oleksid üllad ja õilsad, ning ärge madaldage end kujutluses, et keegi neid ei näe ega kuule.

Mõtted, sõnad ja nähtavad teod kuuluvad selles universumis kõik jämemateriaalsuse valdkonda! Mõtted toimivad peenes jämemateriaalsuses, sõnad keskmises ja nähtavad teod vormuvad kõige jämedakoelisemas, seega kõige tihedamas materiaalsuses. Teie tegevuse need kolm põhilist valdkonda on jämemateriaalsed!

Aga kõigi kolme vormid on omavahel tihedalt seotud, nende mõjud on üksteisest läbi põimunud. Mida see teie jaoks tähendab ning kui sügavalt ja otsustavalt see sageli teie elukäiku mõjutab, seda te ei suudagi esimesel pilgul hinnata.

See ei tähenda midagi muud, kui et ka mõte, mis vastavalt oma loomusele automaatselt töötab, võib tugevdada samalaadseid vorme keskmisejämedusega materiaalsuses, luues sedasi veelgi jõulisemaid vorme. Edasi jätkub samasuunaline tugevnemine, avaldudes nähtava tegevuse kujul juba kõige jämedamas materiaalsuses, ilma et selle ja teie enda otsene side üldse välja paistaks.

Kui järele mõelda, siis mõjub lausa šokeerivalt, kui kergemeelsed ja hoolimatud on Maa inimesed oma mõtetes!

Niisiis ilma seda ise teadmata olete osalised paljudes oma ligimeste tegudes lihtsalt selle tõttu, et nad on saanud teilt tuge nimelt niisugusel viisil, mida ma just äsja kirjeldasin, ning mis ongi tõuganud neid sellistele jämedakoelistele tegudele, mis on neis seni vaikselt varjul olnud ning millega nad on varem alati ainult mõttes mänginud.

Nii suhtub mõnigi väga sageli hukkamõistvalt oma kaasinimese vääritutesse tegudesse teda vihaselt kirudes ja süüdistades ning ometi on ta Looja igaveste seaduste silmis nende eest ka ise vastutav! Seejuures võib ta seda inimest ennast üldse mitte tunda ning oma materiaalses elus ise mitte kunagi selliselt käituda.

Mõelge end korraks sellisesse olukorda ning siis te mõistate, millele ma teid oma sõnumis üles kutsun: „Hoidke oma mõtete läte puhas! Sellega loote rahu ja olete õnnelik.“

Kui te nüüd iseennast puhastades olete saanud küllalt tugevaks, siis jääb kogu maal oluliselt vähemaks just selliseid kuritegusid, milles paljud inimesed on osalised, ilma et nad seda ise üldse teaksid.

Niisuguste tegude aeg ja koht, milles te võite osutuda kaassüüdlaseks, ei oma siin mingit tähtsust. Ka siis, kui need leiavad aset teie enda elukohast vaadatuna lausa maakera vastaspoolel, kohas, kuhu teie jalg pole iialgi astunud ja mille olemasolust pole teil kõige vähematki aimu. Teie mõtete mängitamisest sündinud mõjujõud avalduvad kõikjal, kus nad iganes midagi samalaadset kohtavad – riigist, rahvusest ja vahemaast sõltumata.

Vihkamisest ja kadedusest kantud mõtted võivad niiviisi tabada indiviide, gruppe või terveid rahvaid, kelles nad midagi samalaadset leiavad, ning tõugata neid sellistele tegudele, mis on vormiliselt täiesti erinevad nendest mõtetest, mida te algselt oma kujutlustega mängides tekitasite. Tagajärg sõltub täideviija sisemisest seisundist tegutsemise hetkel. Nii võite saada osaliseks selliste jubeduste kordasaatmisel, millest te ise pole tegelikult kunagi mõelnudki. Ometi olete nendega seotud ja osa nende tagasimõjust hakkab koormama teie vaimu ning kisub seda raske kivina tagasi, kui see end ükskord maisest kehast vabastab.

Aga teiselt poolt võite anda veelgi suurema panuse ka rahu ja inimkonna õnne heaks, osaledes oma puhaste, rõõmsate mõtetega teile täiesti võõraste inimeste õilsates ettevõtmistes. Loomulikult leiate siis tagasimõju kaudu ka õnnistust, ilma et isegi teaksite, miks see teile langeb.

Kui te suudaksite kasvõi kordki näha, kuidas kogu universumis pidevalt isetoimivate seaduste kaudu realiseerub Looja läbinisti püha tahte vääramatu õiglus igas üksikus mõttes, mida te peas kannate, siis püüaksite alati kõigest väest selle poole, et teie mõtted oleksid tõepoolest puhtad!

Alles siis saate sellisteks inimesteks, keda Looja oma tegudes juhib armulikult nende teadmiste poole, mis annavad neile igavese elu ja lasevad neil universumis tõusta niisugusteks abilisteks, kes on väärt vastu võtma inimvaimule määratud ülimat õnnistust, et seda endas läbi tunnetada ning seejärel rõõmsas tänutundes edastada neile olendeile, kes suudavad seda alles pärast niisugust ettevalmistust vastu võtta ja kes on tänapäeval inimvaimu allakäigu tõttu sellest järsult ära lõigatud. Inimkonna parema ja puhtama arengu aegadel võinuksid nad aga juba niisama kaugele jõuda.

Sellega olete minu sõnumist iseenda jaoks maa peal hõõgvele elustanud alles üheainsa soovituse, mis on teile küll kõige raskem, kuid mis teeb kõik ülejäänu juba palju lihtsamaks. Selle järgimine toob kaasa ühe ime teise järel ka teile maiselt nähtaval ja tuntaval kujul.

Kui olete endast selles osas võitu saanud, siis ootab teid ees veel üks hädaoht, mis tuleneb inimliku mõtlemise väärastumisest – te tunnete suurt kiusatust rakendada äsja kogetud jõudu mõne oma konkreetse, egoistliku eesmärgi saavutamiseks!

Juba praegu tahan ma teid selle eest hoiatada, sest see oht võib teid endasse haarata ja hukutada isegi siis, kui olete juba õigele teele asunud.

Hoidke end ka selle eest, et te ei hakkaks oma mõtteid krampliku ponnistusega puhastama. Sellega suruksite neid juba mingitesse kindlatesse raamidesse, teie pingutuste tulemus oleks illusoorne ja jääks alati ainult kunstlikuks saavutuseks, omandamata kunagi seda suurt mõjujõudu, mis tal tegelikult peaks olema. Taolised pingutused toovad pigem kahju kui kasu, sest neis jääb puudu vabast, ehedast intuitiivsusest. See oleks jällegi vaid teie mõistusliku tahte tegevus, aga mitte teie vaimu töö! Just selle eest ma teid hoiatangi.

Mõelge minu sõnumile, mis ütleb, et igasugune tõeline suurus saab olla ainult lihtsuses, sest tõeliselt suur on lihtne! See lihtsus, mida ma silmas pean, on kindlasti kergemini tajutav, kui kasutada selle asemel niisugust mõistet nagu maiselt inimlik tagasihoidlikkus, mis vastab ehk paremini teie arusaamadele ja millega te täpselt märki tabate.

Seejuures ei saa te anda oma mõtetele vajalikku puhtust mitte tahtelis-intellektuaalse pingutusega, vaid puhtad soovid peavad tõusma teie intuitiivsest tunnetusest, pretensioonitult ja vabalt, sest sõnalisse vormi surumine seab arusaamade kujunemisele omad piirangud. Te ei vaja mitte seda, vaid tõelist, üleüldist püüdu headuse poole, mis hõlmaks ka teie alles kujunevaid mõtteid ja läbiks neid veel enne, kui nad jõuavad lõplikult vormuda.

See pole üldse raske, vaid isegi palju kergem kui nii mõnedki muud püüdlused. Tarvitseb ainult omaks võtta tagasihoidlik lihtsus, mis ei lase iseenese jõule ja võimetele tugineval upsakal iseteadvusel pead tõsta. Tühjendage end mõtetest ning tehke endas ruumi headele ja üllastele püüdlustele. Siis kujuneb teie mõtete aluspõhi vastavalt teie vaimu tahtele ning selle, mis niisugusel pinnal sünnib, võite juba rahulikult jätta ka oma intellektile elluviimiseks tihedas, jämedakoelises materiaalsuses – sellest ei saa enam kunagi tulla midagi halba.

Heitke endast eemale kõik piinavad mõtted ja usaldage selle asemel oma vaimu, mis leiab peagi õige arengutee, kui te seda ise kinni ei müüri. Saage vaimus vabaks, ehk teisisõnu – laske vaimul endas vabalt tegutseda! Siis tal ei jäägi muud üle kui pürgida kõrguste poole, kuhu kogu tema olemus teda möödapääsmatult tõmbab. Te olete teda seni tagasi hoidnud, tema lendu takistanud või tiibu köitnud, nii et ta pole saanud end rohkem avaldada.

Uue, tuleviku inimkonna alus, millest te ei saa ega tohi mööda minna, on välja öeldud ühesainsas lauses – hoidke oma mõtete läte puhas!

Just sellest tulebki alustada! See on iga inimese esmaülesanne, mis teeb temast selle, kelleks ta peab saama, eeskuju kõigile, kes valguse ja tõe poole püüdlevad, kes kogu oma olemusega tahavad tänutundes Loojat teenida. Kes seda põhimõtet järgib, see ei vaja enam mingeid muid juhtnööre. Ta on juba saanud selliseks, nagu ta peab olema, ning tema päralt on seetõttu kogu toetus, mis teda universumis ees ootab ning peatumatult ülespoole viib.